www.mazepa.name

Вибрана бібліографія праць, присвячених Пилипу Орлику та його добі

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ,

ПРИСВЯЧЕНИХ ПИЛИПУ ОРЛИКУ ТА ЙОГО ДОБІ

(Укладач О. Ковалевська)

 1. Borshchak E. Pylyp Orlyk’s’ Devolution of the Ukraine’s Rights // Annals, 1958. – Vol.VI. No. 3–4. – P. 1296–1312.
 2. Pacta et Constutiones… // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете: Заседание 31-го мая, 1847. – М., 1847. – Т. 1. – Ч. ІІІ. Иностранные материалы. – С. 1–18.
 3. Pritsak O. The First Constitution of Ukraine (5 April 1710) // Harvard Ukrainian Studies (Cambridge, Massachusetts). – 1998. – Vol. XXII. – pp. 471 – 496.
 4. Rawita-Gawroński F. Filip Orlik, nieuznany hetman Kozacki. // Studya i szkice historyczne. Ser. I.  – Lwów, 1903. – S. 29–70.
 5. Rawita-Gawroński F. Filip Orlik, nieznany hetman Kozacki. – Lwów, 1900.
 6. Subtelny O. From the Diary of Pylyp Orlyk // Український історик. – 1972. – Т. І. – № 1. – С. 95–104.
 7. The Diariusz podróżny of Pylyp Orlyk (1720–1726). With an Introduction by Omeljan Pritsak. Distributed by Harvard University Press for Ukrainian Research Institute of Harvard University. Harvard library of early Ukrainian literature. Texts. Volume V. – 1989. – 794 pp.
 8. The Diariusz podróżny of Pylyp Orlyk (1720–1726). With an Introduction by Omeljan Pritsak. Distributed by Harvard University Press for Ukrainian Research Institute of Harvard University. Harvard library of early Ukrainian literature. Texts. Volume V. – 1989. – р. XXVI – XXVII.
 9. The Diariusz podróżny of Pylyp Orlyk (1727–1731). With an Introduction by Omeljan Pritsak. Distributed by Harvard University Press for Ukrainian Research Institute of Harvard University. Harvard library of early Ukrainian literature. Texts. Volume VI. – 1988. – 868 pp.; Withdrawn. Volume VII (1731–1733).
 10. Vestrin T. Nagra upplysningar om kosack hetmanen Filip Orlik // Historiska Tidskrift, 1905.
 11. [Александренко В.] Документы о А. Войнаровском и Ф. Орлике, извлеченные из иностранных архивов проф. В. Н. Александренко и изданные под редакцией и с примечаниями В. Кордта // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западного края. – Т. ІІ. – К., 1916. – С. I–VI, 1–124.
 12. Алексашкіна Л. Постаті гетьманів України Івана Мазепи та Пилипа Орлика у творчій спадщині Дмитра Івановича Яворницького // Сіверянський літопис. – 2009. – №2/3. – С. 163–174.
 13. Бовуа Даніель. «Щоденник» Пилипа Орлика: від міражу вигнанця до українського міфу // Український археографічний щорічник (Нова серія). – Київ–Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2004. – Вип. 8/9. – Т. 11/12. – С. 322–345.
 14. Борщак І. Orlikiana // Хліборобська Україна (Відень). – 1922/23. – Кн. 4. – С. 342–356.
 15. Борщак І. В інтересах історичної правди. Лист до редакції / Діло (Львів), 1931. – Ч. 72. – 1 квітня. – С. 4.; Ч. 73. – 2 квітня. – С. 3–4.
 16. Борщак І. В книгозбірні гетьмана Орлика // Літературно-науковий вісник. – 1923. – Кн. ХІ. – С. 260–266.
 17. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Записки НТШ. – 1924. – Т. 134–135. – С. 79–136.
 18. Борщак І. Діла й дні гетьмана Пилипа Орлика в жовтні–грудні 1728 р. // Analecta Ordinis S. Basilii Magni. Roma, 1954. Vol. ІІ. – Fasc. 1–2. – Р. 190–201.
 19. Борщак І. Діярій Пилипа Орлика // Стара Україна (Львів). – 1924. − № ІХ−Х. – С. 134–136.
 20. Борщак І. Звідомлення з дослідів в архівах Західної Європи // ЗНТШ (Львів), 1927. – Т. 124–135. – С. 242–248.
 21. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: Історичні есе. – Львів: «Червона калина», 1991. – 255 с.
 22. Борщак І. Могила П. Орлика // Стара Україна (Львів). – 1924. – № 6. – С. 87–88.
 23. Борщак І. Пилип Орлика – Людина // Збірник на пошану Зенона Кузелі (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка). – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1962. – С. 316–326.
 24. Борщак І. Україна в Парижі – папери Пилипа і Григора Орлика // Україна. – Ч. 3. – Париж, 1950. – С. 145–150.
 25. Василенко Н. Конституция Филиппа Орлика // Ученые Записки Института истории РАНИИОН, 1929. – Т. IV. – С. 1–28.
 26. Голійчук Ф. Филип Орлик в Галичині // Науковий зб., присвяч. проф. Михайлові Грушевському учениками й прихильниками: З нагоди десятилітньої наукової праці в Галичині (1894–1904). – Львів, 1906. – С. 346–351.
 27. Горленко В. П. Записки Филиппа Орлика // Отблески (СПб). – 1905. – С. 155–164.
 28. Діярій гетьмана Пилипа Орлика. Опрацював до друку Ян із Токар Токаржевський Карашевич // Праці Українського наукового інституту. – Варшава, 1936. – Т. XVII. – Кн. 3. – 184 с.
 29. Діярій подорожний, розпочатий 10 жовтня 1720 року в ім’я найсвятішої Трійці // Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибрані твори. – К.: МАУП, 2006. – С. 209–386.
 30. Договор и постановления между Гетманом Орликом и войском Запорожским в 1710 году // Источники Малороссийской истории, сорбранные Д. Н. Бантышем-Каменским и изданные О. Бодянским. – М., 1859. – Ч. ІІ. 1691–1722. – С. 242–255.
 31. Договор и постановления между Гетманом Орликом и войском Запорожским в 1710 году [5 квітня 1710 р.] // ЧИОИДР. – М.: В Университетской типографии, 1859. – Кн. 1. – С. 242–255.
 32. Договори і постанови / Упоряд. О. Алферов. – Наук. вид. – К.: Темпора, 2010. – 152 с.: іл.
 33. Єнсен A. Щоденник Орлика // Записки НТШ (Львів), 1917. – Т. 123–124. – С. 1–12.
 34. Єнсена А. Орлик у Швеції // Записки НТШ. – 1908. – Т. 92. – С. 93–169.
 35. Записка Кочубея на Орлика // ЧИОИДР. – М.: В Университетской типографии, 1859. – Кн. 1. – С. 146–150.
 36. Запорозьке козацтво кінця XVII – початку XVIII століття. Гетьман Мазепа і запорожці. Гетьман Орлик. Олешківська Січ // Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища школа, 1994. – С. 449–494.
 37. Застирець І. Мазепинці в Туреччині. З паперів Садик-паші (Чайковського) // Україна (Київ). – 1914. – Т. ХІ. – С. 67–72.
 38. Костомаров Н. Мазепа и Мазепинцы. – СПб, 1885.
 39. Кресін О. Політико-правові аспекти відносин урядів Івана Мазепи та Пилипа Орлика з Кримським ханством // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення. Епоха. Зб. праць. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 48–71.
 40. Крупницький Б. Біографічне про Орликів // Рід та Знамено. – 1947. – № ІІІ. – С. 11–12.
 41. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик (1642–1742) // Праці Українського наукового інституту. – Варшава, 1938. – Т. XLII. – Кн. 4. – 258 с.
 42. Крупницький Б. З життя першої української еміграції // Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі. – 1941. – Т. IІІ.
 43. Крупницький Б. Карл ХІІ і східно-європейські коаліції XVIII ст. // Соборна Україна. – Париж, 1947. – Ч. 3–4.
 44. Крупницький Б. Навколо Калабалику на початку 1713 р. // Ковалевська О. Збірник «Мазепа»: реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років. – К.: Темпора, 2011. – С. 59–62.
 45. Крупницький Б. Пилип Орлик і Сава Чалий // Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі. – 1939. – Т. IІ.
 46. Крупницький Б. Пилип Орлик на Правобережній Україні в 1711 р. // За державність. – Каліш, 1934. – Т. IV. – С. 172–189.
 47. Лист Пилипа Орлика до митрополита Стефана Яворського (1/12.06.1721) // Ковалевська О. Збірник «Мазепа»: реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років. – К.: Темпора, 2011. – С. 100–119.
 48. Мицик Ю. Листи Івана Мазепи та Пилипа Орлика // Бористен. – 1993. – № 4. – С. 56.
 49. Мицик Ю. Нові документи та матеріали періоду гетьманування І. Мазепи та П. Орлика // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. Зб. наук. праць / Відп. ред. В. А. Смолій, відп. секр. О. О. Ковалевська. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2008. – С. 367–377.
 50. Оглоблин О. Маніфест гетьмана Пилипа Орлика // Вісник. – 1956. – № 12. –С. 8–11.
 51. Олянчин Д. До зв’язків гетьмана Івана Мазепи й Пилипа Орлика з Єрусалимським патріархом Хрисантом // Ковалевська О. Збірник «Мазепа»: реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років. – К.: Темпора, 2011. – С. 82–86.
 52. Олянчин Д. Домагання Москви про видачу П. Орлика, 1715, 1721 // Вісник. – 1938. – Т. ІІ. – С. 822–826.
 53. Переписка и другие бумаги Шведского короля Карла ХІІ, польського Станислава Лещинского, татарського хана, турецького султана, генерального писаря Ф. Орлика, и киевского воеводы Иосифа Потоцкого, на латинском и польском языках / Предисловие О. Бодянського // ЧИОИДР. – М.: В Университетской типографии, 1847. – № 1. – Раздел ІІІ. Материалы иностранные. – С. 1–68.
 54. Письмо Мазепы к Петру І, присланное Орликом (1707 г.) // Основа. – 1862. – № 10. – Раздел ІХ. Исторические акты. – С. 28–29.
 55. Письмо Орлика к Стефану Яворскому // Основа. – 1862. – № 10. – Раздел ІХ. Исторические акты. – С. 1–28.
 56. Подтвердительная грамота шведського короля Орлику на Гетманство [10 травня 1710 р.] // ЧИОИДР. – М.: В Университетской типографии, 1859. – Кн. 1. – С. 61–68.
 57. Полтавська катастрофа. Гетьман Пилип Орлик // Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. – К.: Укр. письменник, 1996. – С. 144–150.
 58. Різниченко В. Пилип Орлик. Гетьман-емігрант. – К., 1918.
 59. Скальковский А. Филипп Орлик и запорожцы // Киевская Старина. – 1882. – Т. 2. – № 4-6. – С. 106–132.
 60. Соболь В. «Дух Мазепи в діях та “Діаруіші” його наступника (на матеріалі факсиміле его-документа Пилипа Орлика)» // Схід (Донецьк). – 2009. – № 9. – С. 60–.
 61. Соболь В. Доба Івана Мазепи в діаріуші Пилипа Орлика // Іван Мазепа та його доба: історія культура, національна пам’ять. – К.: Темпора, 2008. – С. 196–213.
 62. Соболь В. Образ Івана Мазепи в «Діаріуші» Пилипа Орлика (на матеріалі факсиміле автографа за 1724 рік) // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст.: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, А. Фелонюк; Упоряд. І. Скочиляс. – Львів: ІУАД; НТШ, 2011. – С. 101–111.
 63. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. – К.:Либідь, 1994. – 240 с.
 64. Шендрик Л. П. Орлик і перша хвиля української політичної еміграції // Північна війна та її наслідки для України. Зб. наук. ст. / Редкол.: Лобурець В. С. – Полтава, 1992. – С. 15–18.

Схожі публікації:

 1. Вибрана бібліографія праць, присвячених Пилипу Орлику — www.mazepa.name
 2. Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу — www.mazepa.name
 3. Монета на честь Пилипа Орлика — www.mazepa.name
 4. Орликіана — www.mazepa.name
 5. Герб Пилипа Орлика на Батуринських кахлях — www.mazepa.name

Поділіться думкою


XHTML: Дозволені теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>