Mazepiana-en

Monuments and commemorative marks

www.mazepa.name — Commemorative plate on the street named after Pylyp Orlyk in the town Vileyka (Minsk region)
www.mazepa.name — Design of the monument to Pylyp Orlyk
www.mazepa.name — Church buildings built, restored or decorated under Mazepa’s funding
www.mazepa.name — Monuments to Ivan Mazepa
www.mazepa.name — Commemorative plates dedicated to Ivan Mazepa

Museum

www.mazepa.name — Museums which keep the antiques related to І. Mazepa
www.mazepa.name — National architectural and historical reserve “Ancient Chernigiv” (Chernigiv, Ukraine)
www.mazepa.name — V. V. Tarnovs’kyi Chernigiv historical museum (Chernigiv, Ukraine)
www.mazepa.name — State historical museum (Moscow, Russian Federation)
www.mazepa.name — Federal state institution “State historical and cultural museum-reserve “Moscow Kremlin” (Moscow, Russian Federation)
www.mazepa.name — Estonian historical museum (Tallinn, Estonia)
www.mazepa.name — Coin dedicated to Pylyp Orlyk
www.mazepa.name — Portrait gallery
www.mazepa.name — Postage stamp dedicated to Ivan Mazepa
www.mazepa.name — Поштова марка на честь Пилипа Орлика

Video and audio

www.mazepa.name — Ukrainian chant of XVII–XVIII centuries
www.mazepa.name — “Hey, at the Black Sea”
www.mazepa.name — Between two abysses, (movie) 1993
www.mazepa.name — Ivan Mazepa. Series “Illustrious Ukrainians”, 2009 (video)
Volodymyr Sosyura — “Mazepa”, poem in verse (audio)
www.mazepa.name — “Mazepa” by Ferenc Liszt
www.mazepa.name — Photos from the shooting site of the movie “Prayer for hetman Mazepa”
www.mazepa.name — “Mazepa”, 1909 movie
www.mazepa.name — Ukrainian ways: from Sumy to Baturyn. Video
www.mazepa.name — “Mazepa”, 1914 movie
www.mazepa.name — Фільми, що присвячені Івану Мазепі

Mazepa iconography

Video and audio

www.mazepa.name — Ukrainian chant of XVII–XVIII centuries
www.mazepa.name — “Hey, at the Black Sea”
www.mazepa.name — Between two abysses, (movie) 1993
www.mazepa.name — Ivan Mazepa. Series “Illustrious Ukrainians”, 2009 (video)
Volodymyr Sosyura — “Mazepa”, poem in verse (audio)
www.mazepa.name — “Mazepa” by Ferenc Liszt
www.mazepa.name — Photos from the shooting site of the movie “Prayer for hetman Mazepa”
www.mazepa.name — “Mazepa”, 1909 movie
www.mazepa.name — Ukrainian ways: from Sumy to Baturyn. Video
www.mazepa.name — “Mazepa”, 1914 movie
www.mazepa.name — Фільми, що присвячені Івану Мазепі

Museum

www.mazepa.name — Museums which keep the antiques related to І. Mazepa
www.mazepa.name — National architectural and historical reserve “Ancient Chernigiv” (Chernigiv, Ukraine)
www.mazepa.name — V. V. Tarnovs’kyi Chernigiv historical museum (Chernigiv, Ukraine)
www.mazepa.name — State historical museum (Moscow, Russian Federation)
www.mazepa.name — Federal state institution “State historical and cultural museum-reserve “Moscow Kremlin” (Moscow, Russian Federation)
www.mazepa.name — Estonian historical museum (Tallinn, Estonia)
www.mazepa.name — Coin dedicated to Pylyp Orlyk
www.mazepa.name — Portrait gallery
www.mazepa.name — Postage stamp dedicated to Ivan Mazepa
www.mazepa.name — Поштова марка на честь Пилипа Орлика

Monuments and commemorative marks

www.mazepa.name — Commemorative plate on the street named after Pylyp Orlyk in the town Vileyka (Minsk region)
www.mazepa.name — Design of the monument to Pylyp Orlyk
www.mazepa.name — Church buildings built, restored or decorated under Mazepa’s funding
www.mazepa.name — Monuments to Ivan Mazepa
www.mazepa.name — Commemorative plates dedicated to Ivan Mazepa

Latest topics in "History"

www.mazepa.name

Ukrainian chant of XVII–XVIII centuries

The Ukrainian chant of XVII – XVIII centuries belongs to the little-investigated fields of the Eastern Slavonic musical culture. The Ukrainian chant – genre urban song of XVII – XVIII centuries – at first sight is the phenomenon rather known. The records about it can be found in the works of historians, philologists and art historians who study the origins and ways of development of the national culture.

Однак, при ближчому знайомстві виявляється, що немає спеціальних музикознавчих праць, присвячених українському канту; наявний музично-поетичний матеріал не зібрано, не систематизовано і комплексно не видано. А жанр цей заслуговує на якнайпильнішу увагу з огляду на свою винятково важливу роль у культурно-історичному розвитку України XVII – XVIII ст.

Кантом упродовж тривалого часу цікавились історики літератури і фольклору, зокрема такі визначні вчені як П. Безсонов, О. Веселовський, М. Возняк, В. Гнатюк, В. Перетц, І. Франко, згодом Г. Нудьга, О. Позднєєв та інші. Але розпорошена публікація знайдених текстів та принагідні спостереження тільки за їхніми поетичними особливостями були лише першим етапом наукового освоєння жанру. При цьому втрачався нерозривний взаємозв’язок музики й тексту канта.

В літературі спостерігаються найрізноманітніші, часом суперечливі визначення канта: «книжкова», «силабічна», «штучна», «авторська», «напівнародна» пісня, «духовна вірша з музикою», «вірша-пісня» тощо. Найрозповсюдженішими поняттями є терміни «кант» і «псальма».

Кант – багатоголосна (найчастіше триголосна) пісня напівпрофесійного походження із силабічним (або силаботонічним) текстом побутового світського або духовно-моралістичного змісту. Духовні канти часто позначалися також терміном «псальма». За музичною мовою світські канти тяжіють до народної пісенності; псальми – до професійного, церковного співу. Як правило, кант – синкретичний твір поета й композитора в одній особі, що зберігає традицію анонімності (навіть у тих випадках, коли автор відомий). Канти набули поширення в Україні, Білорусі та Росії протягом XVII – XVIII ст. Час виникнення і розвитку канта – початок нового періоду східноєвропейської історії, що відзначається зростанням міст, національно-визвольними рухами, становленням націй, інтенсивною секуляризацією, а отже і демократизацією та гуманізацією мистецтва, усвідомленням і висуненням на перший план особистісного, авторського начала в художній творчості. Типовий жанр епохи Бароко кант органічно поєднує в собі середньовічні і новочасні риси. В канті – носії принципово нового інтонаційного ладу – співіснують принципи середньовічної модальності і функціональної системи мажоро-мінору, певна лінеарність – з яскраво вираженим гомофонно-гармонічним складом, силабічна система віршування – з силабо-тонічною.

Світський український кант відзначається яскраво музичною самобутністю, зумовленою його близькістю до народнопісенного і танцювального мистецтва України. Взаємодію канта й пісні можна охарактеризувати терміном «взаємоперетворення». З одного боку, канти переходили в фольклор і продовжували своє існування уже як народні пісні; з другого – народні пісні, розспівуючись на три голоси «під кант», тобто в стилі канта, зберегли кантову традицію до наших днів.

Український кант увібрав у себе інтонацію народної пісні в найширшому значенні слова; через кант український пісенний фольклор входить у музичну культуру російського, білоруського та інших слов’янських народів.

Водночас кантове мистецтво України – невід’ємна частина загальноєвропейської культури, зокрема пісенної. Книжна пісня в пісенниках з’являється як початок ліричної поезії у багатьох європейських народів. Можна простежити рух цього жанру в часі і в просторі – із Заходу на Схід: Іспанія ХІІІ ст., Італія – ХІІІ – ХІV ст., Німеччина – XІV ст., Чехія – XІV – XV ст., Угорщина й Польща – XVI – XVII ст., Україна й Білорусь – кінець XVI – XVII ст., Росія – середина XVII – XVIII ст. Виходячи з цього можна говорити про типологічність процесів, які відбувалися в Західній Європі і в Україні в царині пісенної культури і про закономірність появи такого жанру як кант. Його виникнення було результатом складної взаємодії західноєвропейського пісенного руху з мистецтвом Русі.

Серед можливих джерел канта виділяють генетичні і контактні – типи зв’язків у порівняльно-історичному літературознавстві. До перших відносяться духовні вірші, знаменний розспів і народнопісенну творчість. До других – європейське демократичне мистецтво, польські духовні пісні.

В процесі побутування канта виділяють три стадії: виникнувши в письменних шарах міського населення, кант поступово розповсюдився в широких різночинних колах. Його співали найрізноманітніші представники третього стану – нижчі клірики, учні братських шкіл, студенти колегій і академії, купці, ремісники і навіть селяни, нарешті, кант перейшов у пісенний фольклор і продовжив своє життя в мистецтві лірників, бандуристів і калік перехожих аж до ХХ ст.

Кантова культура України XVII – XVIII ст. потребує подальшого різнобічного вивчення, що не лише розширить панораму мистецтва XVII – XVIII ст., а й уможливить осягнути типологію багатьох процесів, які відбуваються в музичній культурі сьогодні.

На жаль, кантових збірників в Україні збереглося дуже мало. Чимало українських пісенників було перевезено в Росію. У багатьох із них містяться тільки тексти кантів. Крім любовно-ліричних, жартівливих, соціальних та моралістичних за своїм характером кантів, автори яких здебільшого залишилися невідомими, існували також псальми, створені конкретними особами: Феофаном Прокоповичем, Єпіфанієм Славинецьким, Димитрієм Тупталом, Тимофієм Щербацьким – видатними українськими вченими, письменниками, суспільно-політичними і церковними діячами XVII – XVIII ст.

Серед сучасних виконавців українського канту слід виділити В.Титаренко, С. Нечипоренко, Ласкавчук, які здійснюють це у супроводі кобзи, а також М. Плекана (торбан), артистів різних київських колективів, які є або були вихованцями СВПШКМ (Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва) та КНУКіМ (Київського національного університету культури та мистецтв). Наукове, художнє та музичне керівництво творчістю цих артистів здійснює Заслужений діяч мистецтв України Володимир Григорович Кушпет.

www.mazepa.name

Museums which keep the antiques related to І. Mazepa

1. The Swedish Army (Military) Museum (Armémuseum – the museum of the military history located in the district Östermalm in Stockholm. The museum collection has been formed since 1867. In 2002 it has been reopened after a long period of reconstruction. In 2005 the museum has been awarded as the best museum of Stockholm. Його експозиція ілюструє військову історію Швеції, у тому числі й сучасну політику нейтралітету Шведського королівста та його армії. More…

www.mazepa.name

“Hey, at the Black Sea”


“Hey, at the Black Sea” / «Hei, na Chornomu mori» (historical song about Mazepa and Palyi)

Mykola Budnyk, folk bandura, 2001.

http://www.ex.ua/view/632163

www.mazepa.name

Between two abysses, (movie) 1993

Hetman Ivan Mazepa. Childhood, service to the Polish king, Muscovite tsar, accession to power, attempt to liberate Ukraine.
Author and director Kostyantyn Krasnyi, cameraman Vadym Kraynik.
Consists of 2 parts.

http://www.ex.ua/get/1151700

The cycle “Unknown Ukraine” presents the filmed cinematography about history of Ukraine in a vivid, persuasive and understandable manner. It is equally interesting to the school children, ordinary spectators and professional historians.

www.mazepa.name

Ivan Mazepa. Series “Illustrious Ukrainians”, 2009 (video)

Ivan Mazepa. Series “Illustrious Ukrainians”, 2009.
Author D. Zhuravlyov.
Download from the “Ukrainian page”

www.mazepa.name

National architectural and historical reserve “Ancient Chernigiv” (Chernigiv, Ukraine)

The National architectural and historical reserve “Ancient Chernigiv” is one of the major tourist attractions of Chernigiv region and Ukraine. It comprises 29 unique architectural and historical monuments, six of which belong to the period before Mongols invasion and according to the opinion of the experts they are considered as ones of the most ancient in the Eastern Europe. The reserve was founded on 20th of February 1967 as the branch of the State architectural and historical reserve “Sophiyivsky museum”. Серед споруд, які входять до складу Заповідника Спаський собор, Борисоглібський собор, Антонієви печери, комплекс Чернігівського колегіуму. Одним з найяскравіших храмів князівськой доби у Чернігові вважається Борисоглібський собор (1120 – 1123 рр.) – усипальниця князів роду Давидовичів. В ХVІІ ст. в Борисоглібському соборі були поховані видатні православні ієрархи: Лазар Баранович, св. Феодосій Углицький, Амвросій Дубневич та Феофіл Ігнатович. More…

www.mazepa.name

V. V. Tarnovs’kyi Chernigiv historical museum (Chernigiv, Ukraine)

The Chernigiv historical museum originates since 1902, when on the basis of the private collection of V.V. Tarnovs’kyi, the noted patron of the arts and the collector, the Museum of the Ukrainian antiquities has been opened. At the same time, the museum of the Chernigiv province scientific archive commission, eparchial depository of antiquities, museum of the landlords’ fife and arts and ethnographic museum have been opened in the city. 1925 р. ці музейні установи були об’єднані під дахом Чернігівського державного музею, який з 1991 р. отримав назву Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського.

More…