Ви переглядаєте архів сайта «Ім’я Івана Мазепи». Для переходу до поточної версії сайта, натисніть тут  
 
 
Шведська арміяПилип ОрликКарл ХІІІван МазепаПетро ІІван СкоропадськийРосійська армія
 
 
 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Основні наукові дослідження, джерела та документи про Івана Мазепу та його добу
 
Таирова-Яковлева Т.Г.
Мазепа

(фрагмент праці, російською мовою)
 

Борис Крупницький
Гетьман Мазепа та його доба

 
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Українські проекти в російській імперії. К., 2004 (на сайті Інституту історії України НАНУ)
 
Олександер Оглоблин
Гетьман Іван Мазепа та його доба (текст оприлюднено на сайті "Ізборнік")
 
Орест Субтельний
Мазепинці: Український сепаратизм на початку ХVIII ст.
 

Б. Крупницький
Пилип Орлик на Правобережній Українiв 1711 р.

 
Ольга Ковалевская
Политическая акция И.Мазепы (1708-1709) как составной элемент системного кризиса конца XVII - начала XVIII века
 
Ольга Ковалевська
Матеріали М.Костомарова у фондах Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського
 
Сергій Павленко
Іван Мазепа

(.pdf, 27 Mb)
 
Сергій Павленко
Іван Мазепа як будівничий української культури

(.pdf, 1,2 Mb)
 
Сергій Павленко
Оточення гетьмана Мазепи: Соратники та прибічники

(.pdf, 2,1 Mb)
 

Юрій Мицик
Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви

 

Ілько Борщак
Мазепа, Орлик, Войнаровський.
Історичні есе

(фрагмент)

 
Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха.
Зб. наук. праць
 
 

Сергій ПАВЛЕНКО

Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи (1687–1709 рр.)

Биховець Іван Рошкевич

Самійло Величко одним з джерел свого "Літопису" назвав щоденник Самуїла Зорки, що потрапив до нього від друга – канцеляриста Сильвестра Биховця. Батько останнього Іван Биховець "був за канцеляриста при тогобічних чигиринських гетьманах і там переписав собі той діаріуш діянь Хмельницького1. Не виключено, що перед цим у віці 16-18 років він брав участь у національно-визвольній війні рядовим козаком. До таких припущень нас підштовхує "Реєстр війська Запорозького", в якому під 1649 р. у Ніжинському полку згадується Іван Биховець2. У 1665 р. І. Брюховецький посилав генерального осавула Я. Лизогуба з канцеляристом-перекладачем І. Биховцем до калмицького хана Аюки з проханням надати допомогу у війні з поляками 3. Дипломати, як повідомляє Лизогубівський літопис, затягли "калмыков, которых 6000, и припроводили к гетману4.

Підпис Івана Биховця як "підписка військової канцелярії" зустрічаємо під статтями вибору Дем’яна Многогрішного у 1669 р. 5.

У купчій за 1671 р. повідомлялося, що олишівський обиватель Тарас Андрійович продав Івану Рошкевичу Биховцю хутір 6. Очевидно, йдеться про хутір Грабовський 7, що числився за канцеляристом та його родиною. І. Биховець придбав також після 1667 р. млини під Воронежем на річці Османі та заснував слободи під Олишівкою 8.

Після зміщення гетьмана канцелярист перебрався на Правобережжя до Чигирина під стяги П. Дорошенка. Але й тут не було стабільності, надії на мирне життя. У 1674 р. переважна більшість старшини, козаків правобережного гетьманату перейшла на Лівобережжя. Пішов з ними й І. Биховець. І. Самойлович час від часу використовував здібності недавнього дорошенківця, зокрема знання останнім мови ординців. Так, у 1677 р. гетьман послав його до калмицьких тайшів з проханням надіслати війська для спільної участі у Чигиринському поході 9.

Іоаникій Галятовський у "Скарбниці потребній", описуючи чудеса святої Богородиці, згадував І. Биховця як "козака полку Ніжинського10 У 1675 р. йому наснився сон, ніби до нього в Олишівку приїхав "челядник з Батурина… и о(т)дал ему три листы з печатью архимандриты Черніговского Єлецкого, книги сии автора, на которой печати архимандричыи суть инсигнія нарысованы полица чворогранястая з выображенєм успения пресвятой Богородицы11. Наступного року І. Биховець відвідав Єлецький монастир, де й розповів про видіння.

Служба в Чигирині (був писарем у суді при П. Дорошенку 12), літературні вправи канцеляриста зблизили І. Биховця з І. Мазепою. У Криму його вважали найближчим до гетьмана 13. Є свідчення того, що вже у 1693 р. він називався значним військовим товаришем 14.

І. Биховець виконував різні дипломатичні завдання І. Мазепи. Відомо, що 17 серпня 1697 р. старий гетьманський посланець розвозив наказ містам на Дніпрі та Пслу 15.

У 1704 р. гетьман доручив йому реалізацію важливої дипломатичної місії у Криму. Про неї І. Биховець докладно оповів у своєму "Діаріуші", своєрідному звіті про почуте, побачене, адресованому як І. Мазепі, так і московським урядовцям (копія нотаток направлялась до Москви). Гетьманський посланець зустрічався з Кримським ханом Селім-Гіреєм, до якого 1691 р. направлявся Петрик з проханням допомоги Гетьманщині. "Тоді хан говорив, - зазначав автор нотаток, - що в листі гетьман до нас писав, те є відомо, що маєш з усного наказу – кажи нам16. Згадані слова підтверджують неофіційні контакти І. Мазепи з правителями Криму. І хоча "Діаріуш" не афішує із зрозумілих причин таємних повідомлень, прохань Батурина, видно, що гетьман використовував нагоду обмінятися важливою для нього інформацією, вивідати найближчі плани ханства. "Відаю я, що ти є близький чоловік у пана гетьмана, - підсумував розмову з гетьманським посланцем Селім-Гірей, - і якщо то правда, що гетьман до нас писав і що ти говорив, хай так буде. Амінь17. І. Биховець під час візиту до візира чув, як "луччі бусурманські абизи-аги, беї, салтани говорили…: "Щасливі козаки, що мають розумного гетьмана собі18.

Мазепинський дипломат, як видно з його нотаток, добре знав становище у Криму, Польщі, володів мовою ординців, бо "сам з ними перекладав19. У ході своєї місії він подбав про визволення з неволі багатьох українців.

На жаль, як склалася подальша доля цієї неординарної особистості, нам невідомо. Історик О. Лазаревський висунув припущення, що олишівський сотник Семен Биховець був сином Івана Биховця 20.

Новицький Григорій Ілліч

Згура (Стигліїв, Гречанін) Тимофій

Харевич Юрій

Нахимовський Федір Іванович

Велецький Василь Йосипович

Волошин Петро

Лисиця Іван Павлович

Русиновичі

Івановський Олександр

Зеленський

Кондаченко

Глухівець Яків

Висоцький Роман

Болбот (Золбота) Данило

Бистрицький Іван


Примітки

1 Величко С. Літопис. – Т. 1. – С. 60.

2 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 464.

3 Летопись или описание краткое знатнійших дійств и случаев, что в котором году діялось в Украини малороссийской – обіих сторон Дніпра и кто именно когда гетманом был козацьким (1506–1737) (далі Лизогубівський літопис)// Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный комиссиею для разбора древних актов. – К., 1888.– С. 23.

4 Там само.

5 Величко С. Літопис. – Т. 2. – С. 92.

6 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – К., 1893. – Т. ІІ. – С. 107.

7 Там само. – С. 101.

8 Там само.

9 Там само.

10 Галятовський І. Ключ розуміння. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 367.

11 Там само.

12 Кривошея В. Національна еліта Гетьманщини (персональний склад і генеалогія козацької старшини. 1648–1782 рр.). – К.: ІПіЕД НАНУ, 1998. – Ч. ІІ. – С. 198.

13 Окиншевич Л. Діаріуш Івана Биховця року 1704 про відрядження до Криму // Хроніка 2000. – № 34. – С. 94.

14 Там само.

15 Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографической комиссией (далі Акты ЗР). – 1853. – Т. V. – С. 283.

16 Биховець І. Діаріуш // Хроніка 2000. – № 34. – С. 96.

17 Там само. – С. 97.

18 Там само. – С. 101.

19 Там само. – С. 99.

20 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – Т. ІІ. – С. 101.

 
ПУБЛІЦИСТИКА
 
Ольга Ковалевська
Повість про правду і кривду: з історії накладення церковної анафеми на Івана Мазепу
 
Олег Безверхний
На шляху до розуміння: Полтавська битва очима шведських експертів
 
Кирило Галушко
Святкування чи відзначення, або доки триватиме для українців Полтавська баталія
 
Володимир Панченко
Відзначити чи "влипнути"?
 
Ольга Ковалевська
Це право належить нам. Хто вирішить долю пам’ятника гетьману Івану Мазепі?
 

Сергій Павленко
Чи зраджував І.Мазепа Карла ХІІ?

 

Сергій Павленко
Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства І.Мазепи
(1687–1709 рр.)

 

Сергій Павленко
Організація імпічменту Мазепи 1707 року

 

Сергій Павленко
Таємна місія агента Мазепи Соломона (1689-1690 рр.) до Варшави з проханням допомоги

 

Сергій Павленко
За кожне побачення – 10 тисяч червінців?

 

Тарас Чухліб
Гетьман Мазепа – об’єднувач України

 

Тарас Чухліб
Перші роки гетьманування Івана Мазепи

 

Тарас Чухліб
Службова кар’єра козака Мазепи

 

Ольга Гончар
Історія підготовки монографії Миколи Костомарова "Мазепа"

 

Наталя Цікра
Про Мазепу у Відні

 
 
Історія : Біографії : Новини : Посилання : Форум
 
web-master © Дмитро Адаменко, 2007